NOS YAMAHA FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ

NOS YAMAHA FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ,FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ NOS YAMAHA, YZ85 - 2002-05 , YZ80 - 1983-01, YZ490 - 1982-86, YZ465H - 1981, YZ250T1- 2005, YZ250 - 1981-86,========================================================================, XT600E - 1990-95, NOS YAMAHA FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ.

NOS YAMAHA FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ


YZ85 - 2002-05 , YZ80 - 1983-01, YZ490 - 1982-86, YZ465H - 1981, YZ250T1- 2005, YZ250 - 1981-86,========================================================================, XT600E - 1990-95,
NOS YAMAHA FRAME BUSHING 4V4-22184-00-00 IT-TT-TY-XT-YFA-YFM-YFS-YTZ-YZ